Adatkezelési- és adatvédelmi nyilatkozat

Az Integráció Kft. mint adatkezelő (továbbiakban INTEGRÁCIÓ), ezúton tájékoztatja ügyfeleit, és weboldalának látogatóit, (továbbiakban: érintett(ek), felhasználó(k) vagy ügyfél/ügyfelek), hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során az alábbi Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az időközben módosuló jogszabályi háttér és egyéb, belső szabályzat változással való összehangolás miatt, INTEGRÁCIÓ fenntartja a jogot a Szabályzat megváltoztatására.

Az Adatvédelmi Szabályzat (Szabályzat) mindenkor hatályos változata weboldalunkon elérhető: www.scm-integracio.com

INTEGRÁCIÓ törekszik arra, hogy minél pontosabban betartsa a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait. Különösen az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. október hó 09. napján kiadott ajánlását, (https://www.naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf), ezért részletesen bemutatja az egyes adatkezelési tevékenységeket, hogy az érintett mindezek ismeretében el tudja dönteni azt, hogy önkéntes hozzájárulását adja azokhoz, vagy sem.

1.      AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név:                                         INTEGRÁCIÓ Ipari Kapcsolatok Fejlesztése Kft.
Székhely:                                2120 Dunakeszi, Dália utca 7.

Ügyvezető:                             Szakolczai József
Telefon:                                  +36/27/543-885; +36/20/588-1532
E-mail (ügyfélszolgálat):       integracio@vnet.hu

Adószám:                               12842520-2-13

EU adószám:                          HU12842520

Cégjegyzékszám:                   13 09 091253

Az INTEGRÁCIÓ honlapjainak címe:
www.scm-integracio.com

Az adatkezeléssel kapcsolatos Szabályzatunk folyamatosan frissítve elérhető a
www.scm-integracio.com weboldalunkon.

A felhasználók Szabályzatunkhoz kapcsolódó kérdéseiket, kéréseiket az Ügyfélszolgálat e-mail címén (integracio@vnet.hu), vagy postacímén (2120 Dunakeszi Dália utca 7.) írásban jelezhetik. Jelzésükre a jogszabályban rögzített 30 napon belül igyekszünk választ adni.

A GDPR vonatkozó rendelkezései szerint az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

2.     FOGALOMMEGHATÁROZÁS

https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

3.     A SZABÁLYZAT CÉLJA

A Szabályzat elsődleges célja, hogy INTEGRÁCIÓVAL kapcsolatba kerülő természetes személyek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza

és azokat betartsa, annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája a vonatkozó törvényi előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelelő védelemben részesüljön.

Hivatkozva az előzőekben meghatározottakra, Szabályzatunk további célja annak biztosítása, hogy INTEGRÁCIÓ mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos

rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan a

 • felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, 
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről – 2012. évi I. tv a Munka Törvénykönyvéről – 2012. évi C. tv. a Büntető Törvénykönyvről – 2003. évi C. tv. az Elektronikus Hírközlésről – 2013. évi CLXV. tv. a Panaszokról és a Közérdekű bejelentésekről
 • A Számviteli törvény 169. § előírásainak.

INTEGRÁCIÓ tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által, különböző csatornákon
(pl. személyesen, telefonon, e-mail-en, weboldalon vagy közösségi oldalon) keresztül rendelkezésre bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott adatokat védelemben részesítse, és az érintettek információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az érintett személyes adatok biztonságos, jogszerű kezeléséhez.

4.     SZERVEZETEN BELÜLI ADATVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK MEGHATÁROZÁSA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

INTEGRÁCIÓ a kezelt adatokat védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

INTEGRÁCIÓ az adatkezeléshez szükséges informatikai támogatórendszer üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A papíralapú adatkezelés során INTEGRÁCIÓ a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a jogosulatlan hozzáférés és visszaélés ellen elzárt, illetéktelenek által nem hozzáférhető helyen tárolja.

– Szoftvereit rendszeresen frissíti az informatikai támadások kivédése érdekében.
– Külső adathordozóra történő rendszeres adatmentéssel biztosítja az esetlegesen sérült, vagy megsemmisült adatok visszaállítását. Külső adathordozóit zárható, illetéktelenek által hozzá nem férhető helyen tárolja.
– A legkorszerűbb tűzfal-, vírus- és kémprogram védelemmel ellátott munkaállomásokat működtet.
– A munkatársi munkaállomások jelszóval védettek.
– Külsős, megbízott munkatársak (oktató, tréning vezető) munkájához a képzésben résztvevők, ügyfelek, vagy weblap felhasználók adataira nincs szükség, így számukra hozzáférés nem biztosított.

Adatok tárolása, selejtezése, felhasználásának, feldolgozásának, továbbításának fizikai, üzemeltetési és technikai biztonsági módozata, a jogszabályoknak megfelelően történik, pontos dokumentálással lekövetve. Mindezek érdekében INTEGRÁCIÓ belső szabályzatban rögzíti a szükséges folyamatokat és kapcsolódó belső szabályokat. (INT/2020/ada_01 és INT/2020/ada_02)

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén elsődleges feladatának tekinti az érintettek tájékoztatását, a megtett intézkedésekről való pontos dokumentáció elkészítését, ismertetését, amennyiben lehetséges, az adatmentés megszervezése szakértők bevonásával, valamint a jogszabályban előírt intézkedések maradéktalan megtételét.

5.     A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2020. november 1. napjától további rendelkezésig, vagy visszavonásig hatályos. 

Személyi hatály kiterjed a(z)

 • adatkezelőre,
 • a munkatársakra,
 • szerződött partnerekre; valamint
 • azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák.

6.     AZ ADATKEZELÉS ELVEI

INTEGRÁCIÓ a személyes adatokat a jogszerűség, a jóhiszeműség, a tisztességes eljárás és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Jelen Szabályzat a következő adatkezelési elveket vezeti be kihirdetése napjától, amely elvek kötelező rendelkezések és iránymutatásul szolgálnak olyan kérdésekben, amelyeket a jelen Szabályzat nem tárgyal.

A személyes adatok kezelése csak meghatározott szabályok alapján történhet. A személyes adatokat tisztességesen és az érintett által átlátható módon kezeljük. Az adatkezeléssel kapcsolatos információkat pontos, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, egyszerű és érthető nyelvezettel tesszük hozzáférhetővé weblapunkon: www.scm-integracio.com

Adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtünk. Az adatok további kezelése is csak e célokkal összhangban történik.

A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat INTEGRÁCIÓ az érintett hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az adattakarékosság alapelvének értelmében az adatgyűjtés és az adatkezelés azokra az adatokra korlátozott, amelyek a kívánt cél eléréséhez ténylegesen szükségesek.

INTEGRÁCIÓ a személyes adatokat csak a Szabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli, mellyel megfelel az adattakarékosság elvének.

INTEGRÁCIÓ törekszik arra, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek. A pontatlan adatokat tudomására jutásakor törli, vagy helyesbíti.

INTEGRÁCIÓ az általa kezelt személyes adatokat ebben a Szabályzatban meghatározott adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adja át. Kivételt képezhet hatósági-, bírósági-, rendőrségi, vagy egyéb hatósági eljárások, esetleges jogsérelmi ügyek esete, amelyek szükségesé tehetik egyes adatok hozzáférhetővé tételét.

INTEGRÁCIÓ technikai és szervezési intézkedésekkel, eljárási szabályok kialakításával, gondoskodik a személyes adatok biztonságos átvételéről, tárolásáról, szükség szerinti kezeléséről és a jogtalan hozzáféréstől, megsemmisüléstől, továbbadástól, vagy terjesztéstől való védelméről.

7.     AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

INTEGRÁCIÓ az alább felsorolt jogalapok alapján kezel személyes adatokat,

személyes hozzájárulás: Amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájáruláson alapul, az érintett hozzájárulását adatkérő űrlapon (elektronikus, vagy papír alapú) az adatkezelési célnak megfelelő tájékoztatással és tartalommal szerezzük be.

Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett INTEGRÁCIÓ honlapjának megtekintése során bejelöli az erre a célra létrehozott jelölőnégyzetet, egyértelműen kifejezve ezzel

hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez.

szerződés teljesítéséhez szükséges jogalap: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A szerződésben csak a szerződés érvényességéhez és a teljesítéséhez szükséges személyes adatokat kezeljük.

A szerződésekben külön adatvédelmi záradékban tüntetjük fel a papír alapú, illetve az elektronikus védelmi intézkedéseket, a szerződésben szereplő személyes adatok védelme érdekében.

jogi kötelezettség teljesítése: A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés szabályaira – adatkezelés célja, kezelhető adatok köre, tárolás időtartama, címzettek – a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók. A jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, azonban az ide vonatkozó teljes körű tájékoztatást biztosítjuk az érintett számára.

jogos érdek érvényesítése: Az adatkezelő vagy valamely harmadik fél jogos érdeke teremthet jogalapot az adatkezelésre, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget az adatkezelő (vagy harmadik fél) jogos érdekével szemben, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett ésszerű elvárásait.

8.     AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartama minden adatkezelési tevékenység esetében

a) az érintett kérelme alapján személyes adatainak törléséig,

b) adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig

c) vagy ilyen rendelkezés és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán INTEGRÁCIÓ a személyes adatokat kezeli.

d) Kötelező adatkezelés esetén, a vonatkozó törvény vagy önkormányzati rendelet állapítja meg az adatkezelés időtartamát.

e) A számvitelről szóló 2000. Évi C törvény 169.§ (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylat megőrzési kötelezettsége 8 év.

Jelen Szabályzat az egyes adatkezelésekre vonatkozóan az előző pontban meghatározott időtartamtól eltérő, de jogszabály által megengedett időtartamot is meghatározhat.

9.     AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYES TEVÉKENYSÉGEK,
A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZOK JOGALAPJA

INTEGRÁCIÓ az alábbi tevékenységek közben kezel személyes adatokat:

9.1.         Kapcsolatfelvétel a Társasággal

INTEGRÁCIÓ lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklődő felvegye a vele a kapcsolatot.
A megkereséseket rögzíti, a megadott személyes adatokat a megkeresés céljával összefüggő határidőig tárolja. Mivel a kapcsolatfelvételt az érintett kezdeményezi, így személyes adatait önként adja meg a Társaságnak, így az automatikusan hozzájárulásnak tekintendő.

Az adatkezelés célja

a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése

Kezelt adatok

amit a kapcsolat kezdeményezője önként megad, jellemzően név, email cím, telefonszám

Érintettek köre

aki a Társaságot megkeresi kapcsolat felvételi céllal

Az adatkezelés jogalapja

a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az adatkezelés időtartama

a kapcsolat-felvételi ügy elintézéséig, illetőleg a cél megvalósulásáig

Az adattárolás módja

elektronikus

Adatfeldolgozó

nincs

9.2.         Oktatási tevékenység során felmerülő egyéb adatkezelés

INTEGRÁCIÓ az általa szervezett oktatásokon, tréningeken kép és hangfelvételt rögzíthet, melyeket később információs, vagy oktató anyagok illusztrálásához felhasználhat. A felvételen szereplő személy(ek) beleegyezése minden esetben szükséges a további felhasználáshoz

Az adatkezelés célja

céges rendezvények dokumentálása, oktatóanyagok készítése

Kezelt adatok

a rendezvényen résztvevőkről azonosításra alkalmas kép és/vagy hangfelvétel készülhet

Érintettek köre

az oktatáson, tréningen, szakmai rendezvényen résztvevők, akikről kép, illetve hangfelvétel készül

Az adatkezelés jogalapja

a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az adatkezelés időtartama

a cél megvalósulásáig, illetve az érintett törlési kérelméig

Az adattárolás módja

papír alapú (helyszíni hozzájárulás), vagy elektronikus (előzetes hozzájárulás)

Adatfeldolgozó

nincs

9.3.         Felnőttképzésre történő jelentkezés során megvalósuló adatkezelés

Az adatkezelés célja

A Társaság – eleget téve a törvényi előírásoknak – az általa szervezett felnőttképzéseken a résztvevőkkel Felnőttképzési szerződést köt. A képzésben résztvevő adatait az alább hivatkozott Felnőttképzési törvénynek és végrehajtási rendeleteinek eleget téve, továbbítja a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe (F.A.R)

Kezelt adatok

 

A résztvevő viselt családi- és utóneve

Születési családi- és utóneve

Születési helye, ideje

Anyja születési családi- és utó neve

Elektronikus levelezési címe

Legmagasabb iskolai végzettség

Érintettek köre

a Társaság által szervezett képzésen résztvevők

Az adatkezelés jogalapja

a GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése. Vonatkozó törvény: A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és végrehajtási rendeletei

Az adatkezelés időtartama

A vonatkozó törvényben meghatározott ideig

Az adattárolás módja

elektronikus

Adatfeldolgozó

A résztvevők törvényben meghatározott személyes adatai feltöltésre kerülnek a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe. Nyílt képzések esetén a Társaság felelős az adatok F.A.R rendszerbe való feltöltéséért.
A Pest Megyei Kormányhivatal F.A.Rendszere adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: 
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=46760379#002

 

9.4.         Felnőttképzéseken történő SZEMÉLYES ÉS ONLINE jelenlét dokumentálása során megvalósuló adatkezelés

A Társaság a felnőttképzéseken való jelenlét dokumentálása céljából jelenléti ívet vezet (személyes jelenlétű, tantermi oktatás esetén), illetve online jelenléti ívet tölt le (online oktatás) amely alapján bizonyítani tudja a Megrendelő felé a képzés megtartását, valamint a Megrendelő szervezettől jelentkezett résztvevők részvételét.

INTEGRÁCIÓ a képzés eredményes elvégzéséről a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből tanúsítványt tölt le a résztvevők számára. Résztvevők dokumentumok átvételét – személyes jelenlét esetén – Tanúsítvány átvételi íven aláírásukkal igazolják. Online oktatás esetén az ajánlott postai feladóvevény helyettesíti az átvételi ívet.

tájékoztatáson alapuló hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez
egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.

Az adatkezelés célja

A képzéseken való személyes/ online részvétel dokumentálása.
A jelenlét cégre vonatkozó része – kérés esetén – továbbküldésre kerül a Megrendelő felé. (Kizárólag a saját munkatársaira vonatkozó jelenléti ív részlet.).

A képzés eredményes elvégzésének dokumentálás.

Kezelt adatok

A képzésen résztvevő neve, a megrendelő cég neve, a képzés ideje
a kiállított tanúsítvány száma.

Érintettek köre

A képzésen résztvevők

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) f) szerinti az adatkezelő jogos érdeke. Az adatkezelőnek kötelezően bizonyítani kell a Megrendelő felé, hogy a képzésen az adott résztvevő megjelent, így a bizonyításhoz szükséges minimális személyes adat (név aláírás) kezelése szükségszerű, minden más alternatív megoldás (pl. fénykép készítése) több személyes adat kezelését tenné szükségessé.

A képzés elvégzésének igazolására, utólagos tanúsítvány másolatok kiállítása iránti kérelmek teljesítésére visszakereshetőnek kell, hogy legyen a megtartott képzés ideje, helye. Azonosíthatóan igazolható kell, hogy legyen a képzésen résztvevő, a kiállított tanúsítvány és annak átvétele.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelési cél megvalósulása utáni 1 év időtartam

Az adattárolás módja

elektronikus és papír alapú

Adatfeldolgozó

nincs

9.5.         Hírlevélre való feliratkozás

INTEGRÁCIÓ lehetőséget nyújt a képzések résztvevőinek, valamint a szolgáltatásai iránt érdeklődőknek, hogy szakmai hírlevelekre feliratkozzanak.

Az adatkezelés célja

szakmai hírlevelek eljuttatása a feliratkozók címére

Kezelt adatok

a feliratkozó neve, cégneve, beosztása, email címe, céges telefonszáma

Érintettek köre

A képzéseken résztvevők; weblapon érdeklődők, egyéb érdeklődők

Az adatkezelés jogalapja

a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az adatkezelés időtartama

Az adattörlési kérelemig

Az adattárolás módja

Papír alapon, elektronikus formában

Adatfeldolgozó

Sales Autopilot alkalmazás; Herczeg János E.V. (marketing)

 

9.6.         A megrendelő kapcsolattartó adatainak kezelése

Képzés megrendelése esetén INTEGRÁCIÓ szerződést köthet az adott vállalkozással, amelyben kapcsolattartó van megjelölve.
Az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az adatkezelés célja

Kapcsolattartás

Kezelt adatok

A kapcsolattartó neve, beosztása, telefonszáma, üzleti email címe

Érintettek köre

A szerződésben megjelölt kapcsolattartó

Az adatkezelés jogalapja

a GDPR 6. cikk (1) b) szerinti szerződés teljesítése.

Az adatkezelés időtartama

az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve az esetleges törlési kérelemig.

Az adattárolás módja

Papír alapon, elektronikus formában

Adatfeldolgozó

Könyvmanó Kft. (számviteli eljárások)

 

9.8.         A weboldal megtekintése során történő adatkezelés

A Társaság weboldalának megtekintése során a felhasználók számítógépére cookie-k (sütik) töltődhetnek.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt.

A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhat a weboldal a felhasználó számítógépén,  ha erre feltétlenül szükség van a weboldal működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához engedélyre van szükség.

A felhasználók a süti-kezelésre vonatkozó engedélyüket a weboldal első látogatása alkalmával megadhatják, vagy megtagadhatják.

A weboldal megtekintése során az alábbi típusú sütik töltődhetnek be:

Elengedhetetlenül szükséges sütik

Az elengedhetetlen sütik weboldalunk használhatóságát segítik azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal bizonyos magatartását, illetve kinézetét, erre példa lehet az általad előnyben részesített nyelv vagy a régió, amelyben tartózkodsz.

Statisztikai célú sütik

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

Marketing célú sütik

A személyre szabott sütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk.

A felhasználók tájékoztatása a sütikkel kapcsolatban:

Amikor a Társaság honlapját első alkalommal látogatja meg a felhasználó, akkor egy pop-up (felugró) ablak jelenik meg a képernyő alján, amely tájékoztatja arról, hogy a weboldal milyen sütiket alkalmaz, és meg tudja határozni azt, hogy mely sütikhez adja a hozzájárulását.

Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlési határideje, az adatok megismerésére jogosultak, az adatkezeléssel kapcsolatos jogok meghatározása az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozásból ismerhetők meg.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy
– kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére. Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

10.     A SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE-,
ILLETVE MÓDOSÍTÁSAI IRÁNTI KÉRELEM

A személyes adatok törlése, illetve módosítása iránti kérelem az alábbi módon és címen kérhető:

Postai úton, INTEGRÁCIÓ postacímén, ajánlott levélben.

Postacím: 2120 Dunakeszi Dália utca 7.

11.     Adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozás általános feltételei

Adatkezelő külső adatfeldolgozót alkalmaz:

 • informatikai feladatok elvégzésére
 • marketing feladatok elvégzésére
 • weboldal üzemeltetésre,
 • könyvelési és bérszámfejtési folyamatok elvégzésére.

Az adatfeldolgozó számára az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.

Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, valamint az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

12.     Adattovábbítás

INTEGRÁCIÓ nem adja tovább, illetve nem teszi hozzáférhetővé az általa kezelt, őrzött személyes adatokat, kivéve:

 1. amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb állami szerv a Társaság felé hivatalos megkeresését eljuttatja;
 2. amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és ha az adatkezelés feltételei és garanciái minden egyes továbbítandó személyes adatra nézve teljesülnek.
 3. A társaság által szervezett oktatás jelenléti íve továbbításra kerül a megrendelő cég felé, aki már eleve adatkezelője a jelenléti íven szereplő személyes adatoknak, így részére új személyes adat átadása nem történik.

INTEGRÁCIÓ az a) pontban meghatározott megkeresésre a megkeresésben meghatározott terjedelemben, a megkeresés teljesítéséhez szükséges mértékben biztosítja az általa tárolt személyes adatok továbbítását.

INTEGRÁCIÓ a b) pontban meghatározott adattovábbítás szükségessége esetén köteles tájékoztatni a személyes adat jogosultját

 • az adattovábbítás címzettjének, valamint képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;
 • arról, hogy az adattovábbítással kapcsolatos tájékoztatás ismeréséhez és az adattovábbításhoz hozzájárul;
 • az adattovábbítás pontos céljáról, konkrét terjedelméről;
 • a személyes adat jogosultját megillető jogokról;
 • a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehetőségéről.

A Társaság a b) pontban meghatározott adattovábbítás teljesítése során kizárólag azon személyes adatok továbbítására jogosult, amely a kötelmi jogviszony teljesítéséhez elengedhetetlenül fontos, illetve amelynek a továbbításához a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását megadta.

13.    Jogorvoslati lehetőségek

 • Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve –a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –törlését vagy zárolását ajánlott levélben, az Integráció Kft. postacímén.
 • Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.
 • Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 • Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 • Az Adatkezelő –az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével –a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést –beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 • Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő.
 • Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő az előbbiekben hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult –annak közlésétől számított 30 napon belül –bírósághoz fordulni.
 • Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 • Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.
 • Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 3911-400 

Fax: +36 (1) 391-1410

 http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

14.     Egyéb rendelkezések

 • A Szabályzat megállapítására és módosítására a vállalkozás ügyvezetője jogosult.
 • A Társaság az általa megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállal.

Jelen Szabályzat 2020. november 1. napjától lép hatályba.